foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+090 542 356 XX XX
irayerbaa@live.com
İrfan Aydın

Erbaalı İrfan Aydın Web Sitesi....

Mes´ul olduğun şeyle meşgul ol...

15 Eylül 2015 Salı günü Zilhicce ayının birinci günü olmuş olacak inşaAllah.

Zilhicce ayının bilhassa ilk on gününü oruç ve diğer ibadetlerle çok iyi değerlendirmeye gayret edelim.

   Zilhicce ayı, kameri ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.

   Zilhicce'nin sekizinci gününe "Terviye günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe  yani onuncu güne "Nahr günü", ondan sonraki üç güne de "Teşrik günleri" denilmiştir.

   Zülhicce'nin ilk yarısındaki günler, yüce ALLAH katında değerli günler arasındadır Hatta: "Cuma haftanın; Zilhicce'nin ilk onu ise yılın mübarek günleridir" denilmiştir. Buna göre Zilhicce'nin ilk onuna tesadüf eden Cuma, her iki fazileti de toplayacağı için yılın en mübarek günlerinden biri sayılmıştır.

   Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz ve ashâb-ı kiram pek çok fazîletin bir arada toplandığı Zülhicce'nin ilk yarısını zikr, tesbîhât, ibâdet ve tefekkür ile geçirirler, yoksullara yardım ederlerdi. Dolayısıyla onları örnek alarak Müslümanların o günlerde ibadetlerine dikkat etmeleri, dualarını arttırmaları, hayır ve hasenâtı daha çok yapmaları, kendilerini nefs muhâsebesine tabi tutarak hatalarına tevbe etmeleri uygun olur.

   Şunu da hatırlamak gerekir ki, bilhassa Zülhicce'nin ilk yarısı içinde hacc ve kurban ibadeti vardır. Bugünlerde milyonlarca hacı telbiye getirmekte, Kâ'be'yi tavaf etmekte, tüm Müslümanlar için dua etmektedirler. Malî durumu uygun olan yüz milyonları aşan Müslümanlar kurbanlarını kesmektedirler.

   Bu sebeble, Zilhicce ayının özellikle ilk on gününün ve gecelerinin büyük bir önemi vardır. Ayrıca:

   "On geceye yemin olsun ki"1 ayet-i kerimesi ile, müfessirlerin çoğuna göre zilhicce aynın ilk on gecesi kastedilmiştir.2 Abdullah b. Abbas (R.A.) "Ayet-i kerimede geçen "On gece" Zilhicce ayının ilk on gecesidir." demiştir.3 Ayet-i kerimede on gün değil de, "on gece" buyrulmasının sebebi, günlerinin dokuz olmasındandır. Zira, onuncu gün bayramdır. Geceleri dokuzdur.

   Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere ALLAH Teâlâ'dan nice ikramlar gelmiştir. Ayrıca bu on günlerde yapılacak amellerin hayli faziletleri vardır. Abdullah b. Abbas (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

   “Başka günlerin hiç birinde şu zilhiccenin ilk on gündeki amellerden daha efdal hiçbir amel yoktur” buyurdu. Sahabe-i Kiram:
   Ya Resûlellah! ALLAH yolunda cihad da mı o günler kadar sevimli değildir? Diye sordular. Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:
   "ALLAH yolunda cihad da! Ancak bir kimse, canını, malını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse, yani cihad sırasında ölürse o kimse hariç."4buyurdu.

   Hadis-i Şerif, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin sevabının başka günlerde yapılan ibadetlerin sevabından daha fazla olduğuna delalet etmektedir.

   Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre bazı yerler başkalarına nisbetle daha üstün olduğu gibi, bazı zamanların da başka zamanlara üstünlüğü vardır. Zilhicce'nin on günü de senenin diğer günlerinden daha faziletlidir. Bu üstünlüğün faydası şurada görülür:

   Bir kimse en faziletli günlerde oruç tutmayı veya başka bir ibadeti adasa, adağını bu günlerde yerine getirir. Eğer en faziletli bir günde oruç veya ibadeti adamışsa, o adağını da Arefe, Kurban Bayramından önceki günü yerine getirir. Çünkü Zilhicce ayının on gününden en faziletlisi arefe günüdür. Eğer haftanın en faziletli gününü kast ederse, o zaman cuma günü olur.

   Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, belirtilen günlerin ibadeti, ALLAH yolunda cihaddan daha üstündür. Nitekim sahabilerin cihadla ilgili sorusu ve Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in cevabı bu hükmü daha açık olarak ortaya koymuştur. Hem canı, hem de malı ile ALLAH için savaşan ve kendisi şehid olan ve malı düşman tarafından zaptedilen kişi ise, bundan müstesnadır.

   Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in işaret edilen günlerdeki ibadetin cihaddan bile faziletli olduğunu bildirmesinden maksadının, hac ibadetini engelleyeceği için sadece o günlerdeki cihadla ilgili olması muhtemeldir. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in en üstün ibadetin ALLAH yolunda cihad olduğunu belirten hadisleri vardır. Nitekim Ebû Hureyre (R.A.)den rivayete göre: Bir adam Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize gelip:  

   Ya ResûlALLAH! Bana cihada denk bir ibadet göster, demiş. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: "Öyle bir ibadet bulamıyorum. Sen, mücahid savaşa gittiğinde mescidine girip bıkmadan namaz kılmaya, ara vermeden oruç tutmaya muktedir misin?" cevabını vermiştir. Adam da: Bunu kim yapabilir ki? demiştir.5 

   Görüldüğü üzere Ebû Hureyre'den rivayet edilen bu hadis-i şerif açık bir şekilde en faziletli ibadetin ALLAH yolunda cihad olduğunu göstermektedir.

   Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Zilhicce ayında oruç tutardı ve tutmaya teşvik ederdi. Resûlullah (S.A.V.) efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme (R.Anha) validemiz şöyle demiştir:

   Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz; Zilhicce'nin dokuz günü, Aşure günü ve her ay, ayın ilk pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere üç gün oruç tutardı.6 

   Bu hadis-i şerif, zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutmanın faziletli ameller arasında olduğunu belirtmektedir. Bilhassa dokuzuncu gün ki Arafe'dir. O gün oruç tutmanın faziletiyle ilgili pekçok hadis-i şerif vardır.

   Hz.Hafsa (R.Anha) validemiz şöyle der: Dört şey var ki, Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz yaşadığı müddetçe hiç bırakmadı:

1- Aşûra orucu,
2- Zilhicce'den ilk on gün,
3- Her aydan üç gün,
4- Sabah namazından önce iki rek'at..7 

   Ebû Hureyre (R.A.)den rivayete göre de Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

   "Zilhicce ayının bu  ilk on gününde ibadet etmek kadar, ALLAH'a daha sevgili olan hiçbir gün yoktur. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca sevabca eşittir. Ondaki bir gece kıyamı ibadetle ihya edilmesi Kadir Gecesi'nin kıyamına, ihyasına eşittir."8 

Zilhicce'nin ilk on gün ve gecesini değerlendirenler için denilmiştir ki: Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise.. ALLAH Teâlâ ona on ikramda bulunur. Şöyle ki:

1- Ömrü uğurlu ve bereketli olur.
2- Malında bereket olur, artar.
3- ALLAH onun çoluk çocuğunu korur.
4- Günahlarına kefaret olur.
5- Yaptığı iyiliklere kat kat sevab alır.
6- Ölüm halini kolay eyler.
7- Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.
8- Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.
9- Düşük hallere girmekten kurtarır. Yani: Öbür âlemde.
10- Cennetteki derecelerini yükseltir.

Zilhicce'nin ilk on gün ve gecesinin böyle faziletli olmasının sebebi Hac farizasını yerine getirmek isteyen mü'minlerin kutsal topraklarda bu on gün içinde mahşerden bir tablo oluşturması ve kalplerin, dertlerin, hedeflerin tek kalp, tek dert ve tek hedef haline gelerek Kâbe ile birleşmesi büyük bir olaydır ki, ALLAH'tan insanlardan yana razı olup seçtiği İslâm dininin kardeşlik, birlik ve dirlik dini olduğunu isbatlamaktadır.

 
dipnot
(1) Fecr sûresi:2
(2) Alusi, 30/119
(3) Hakim, Müstedrek, 2/522
(4) Buhari, Îdeyn:11; Ebu Davud, Savm: 61; Tirmizi, Savm: 51; İbn-i Mace, Sıyam: 39, Ahmed b. Hanbel, 2/224, 338,2/75, 132.
(5) Buhari, Cihad: 1; Müslim, İmare: 110, Tirmizi, Fezailu'l-Cihad: 1, Nesei, Cihad: 17, Ahmed b. Hanbel, 2/344-424.
(6) Ebu Davud, Sıyam: 61, Nesei, Sıyam: 83, Ahmed b. Hanbel, 5/271,6/288, 423.
(7) Neseî, Sıyam: 83, A. b. Hanbel, 6/287.
(8) Tirmizi, Savm: 52.

Yorum ekle

Facebook Login

Üye Girişi

Mesaj Kutusu

Giriş yapmamışsınız.

Erbaa Namaz Vakitleri

İstatistikler

Kullanıcılar
5340
Makaleler
795
Makale Görünüm Sayısı
3204130

Sayfa Alt Bilgisi

Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.Copyright © 2022 Erbaalı İrfan Aydın Rights Reserved.