foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+090 542 356 XX XX
irayerbaa@live.com
İrfan Aydın

Erbaalı İrfan Aydın Web Sitesi....

Mes´ul olduğun şeyle meşgul ol...

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.dualarvesureler.com/wp-content/uploads/zilhicce-300x225.jpg
There was a problem loading image http://www.dualarvesureler.com/wp-content/uploads/zilhicce-300x225.jpg

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir. {İbni Mace}

Hadisi Şerifte Efendimiz Aleyhisselam: Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!.-Taberani-

 

Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Okunus: Sübhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber … Diye günde 100 kerre

İlk on gün boyunca yapılması ve sevabı çok fazla olan tesbih ve duaları MAIN-BOARD ailesiyle paylaşmak isteriz.Bugünden başlayarak çekilecek tesbihler ve dualar şunlardır:

İLK 10 GÜNÜN TESBİHLERİ :


1. Gün Tesbihi

Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketü verruh (100 defa)

1.Gün Duası

Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz’e,zerrat-ı kainat adedince hamd ve şükür,Peygamberler Server’i Efendimiz’e, diğer emibiya-i izama,melaike-i kirama,ehl-i beyte ve Hakk’ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları,çöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun.Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz,ihsanı,keremi bol,rahmeti,şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam’a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle!Bizi,kardeşlerimizi,hepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!

2. Gün Tesbihi

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim (300 defa)

2. Gün Duası

Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip, onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettik,çok günah işledik. Şimdi “Tevbeler tevbesi!” diyor,yüce huzurunda boyun büküyor,huşu ile iki büklüm oluyoruz.Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımıza,kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen,o da Sen’in fazlın olur; Sen’in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.


3. Gün Tesbihi

La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.(100 defa)

3. Gün Duası

Ey rahmeti gazabının önünde bulunan,kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!

Rabbimiz! Dünya ya, ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir…dualarımıza icabet et…besmelemiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme…

4.Gün Tesbihi

Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

4.Gün Duası

Allah’ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi,izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah’ım.Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

5.Gün Tesbihi

Allahümme afüvvün kerimün tuhibbül affe fa’fuanni(100 defa)

5.Gün Duası

Allah’ım kusurlarımızı ört,bizi korktuklarımızdan emin eyle.Allah’ım önümüzden,arkamızdan,sağımızdan,solumuzdan,üstümüz den ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.

6. Gün Tesbihi

Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin(100 defa)

6.Gün Duası

Allah’ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet;lütfet ki Allah’ım,dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul,bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen’in emrine muti’kalplerimiz de yanlız Sen’in marifetinle dolu olsun.Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır;kalp,sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır,Sen herşeye kadirsin.Sen’den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.

7.Gün Tesbihi

Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.(100 defa)

7.Gün Duası

Ya Rabbi Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var ki,ne kadar şükretsek azdır.Bizi müslüman olarak yarattığın ve müslüman olarak yaşattığın için Sana kainattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi.Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak eyle.Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.

8.Gün Tesbihi

Hasbünallahi ve ni’mel vekil (100 defa)

8.Gün Duası

Allah’ım,bizi konuşmayı zikir,susmayı fikir,nazarı ibret,hareketi ibadet olan kullarından eyle.Kalp katılığından,gafletten,başkalarına bar olmaktan,aşağılıktan,aşağılanmaktan,miskinlikten,c ehaletten ve faydasız bilgiden,ürpermeyen gönülden,doyma bilmeyen nefisten,kabul edilmeyen duadan,nimetlerin zeval bulmasından,ansızın bastıran azabından,gelip çatan gazabından Sana sığınırız.

9.Gün tesbihi

Ya kadiyel hacat ve ya dafial beliyyat.İkdi havayicena külleha vedfea annal belaya külleha. (Sayı belirtilmemiş)

9.Gün Duası

Allah’ım,kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle.Livaü’l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.

10.Gün Tesbihi

Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileyne küfra vel fusuka vel isyane vec’alna minerraşidin (Sayı belirtilmemiş)

10.Gün Duası

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır.Rabbimiz!Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma.Ey Rabbimiz!Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey Rabbimiz!Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme,bizi affet,bizi bağışla.Bize merhamet et.Sen bizim Mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

___________________________________

Zilhicce’nin ilk on gününün fazîleti hakkında Kur’an ve sünnetten deliller gelmiştir. İşte bu âyet ve hadislerden bazıları şunlardır:

zilhicce
1. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ سورة الفجر الآيتان :1-2
“Fecir vaktine ve on geceye (Zilhicce’nin ilk on gecesine) yemîn olsun.”
İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- âyetteki on geceden kastın; İbn-i Abbas, İbn-i Zubeyr, Mücâhid ve başkalarının dedikleri gibi- : “Zilhicce’nin ilk on günüdür” demiştir.

2. İbn-i Abbas’tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 
“Allah Teâlâ nezdinde içerisinde yapılan salih amelin daha sevimli olduğu bu on günden -yani Zilhicce ayının ilk on gününden- başka bir gün yoktur.
Sahâbe: “Ey Allah’ın Elçisi! Allah yolunda cihad da mı?” dediler.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Allah yolunda cihad bile. Ancak Allah yolunda (savaşmak için) canı ve malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri dönmeyen kimse bunun dışındadır.buyurdu.
3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [ سورة الحج من الآيـة :28 ]
“Kendilerine ait birtakım (günahlarının bağışlanması, hac ibâdetinin sevabını almaları ve ticârette kâr etmeleri gibi) yararları yakînen görmeleri ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine (onları boğazlarken) belirli günlerde (Zilhicce’nin ilk on gününde) Allah’ın adını anmaları için.
İbn-i Abbas -Allah ondan râzı olsun-: “Âyette geçen ‘belirli günler’den kasıt; Zilhicce’nin ilk on günüdür” demiştir.

4. Abdullah b. Ömer’den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel işlenen bu on günden ecri daha büyük ve O’nun daha çok hoşuna giden başka bir gün yoktur. O halde, bu günlerde bol bol tehlil tekbir ve tahmid getirin.

5. Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- Fethu’l-Bârî adlı eserinde şöyle demiştir: 
“Göründüğü kadarıyla Zilhicce’nin ilk on gününün diğer günlerden üstün meziyetlere sahip olmasının sebebi; ibâdetlerin temeli olan namaz, oruç, sadaka ve hac gibi ibâdetlerin aynı zamanda edâ edilmesinden dolayıdır. Bu meziyetleri diğer günlerde elde etmek mümkün değildir.”

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNDE YAPILMASI MÜSTEHAP OLAN AMELLER:

1. Bol bol nâfile namaz kılmak.
Farz namazları edâ etmek için câmilere erken gitmek ve bol bol nâfile namaz kılmak. Zirâ nâfile namazlar, insanı Allah Teâlâ’ya yaklaştıran en fazîletli amellerdendir..
“(Namazda) Allah’a çokça secde et. Zirâ sen, Allah’a her secde ettikçe, o secde vesilesiyle Allah da senin (cennetteki) dereceni yükseltir, bir günahını da siler.
Bu ecir her zaman için geçerlidir.

2. Nâfile oruç tutmak.
Hiç şüphesiz ki bu günlerin hepsini veya gücü yettiği kadarını, özellikle de Arefe gününü oruçla geçirmek, amellerin en fazîletlisidir. Çünkü Allah Teâlâ, orucu kendisi için seçmiştir..
Nitekim Ebu Hureyre’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
“Allah -azze ve celle- buyurur ki: Oruç, benim içindir, onun mükâfatını da ben veririm. Çünkü o (oruçlu), şehvetini, yemesini ve içmesini benim için bırakmıştır. Oruç, cehenneme (veya cehenneme götüren şehvetlere) karşı bir kalkandır.Oruçlu için iki sevinç anı vardır: (Birincisi İftarını açtığında sevinir. (İkincisi: Kıyâmet günü) Rabbinin huzurunda orucunun sevabını bulduğunda sevinir. Yemîn olsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Huneyde b.Hâlid, hanımından, o da Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in bazı hanımlarından rivâyet ettiğine göre, o şöyle demiştir:

“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Zilhicce ayının ilk 9. günü, Muharrem ayının 10. günü ile her ayın ilk Pazartesi günü ile sonraki iki Perşembe günleri olmak üzere 3 gün oruç tutardı.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- : “Zilhicce ayının ilk on günü tutulan oruç çok müstehaptır”, demiştir.
Ebû Saîd el-Hudrî’den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Her kim, Allah için bir gün oruç tutarsa, o gün tuttuğu oruç sebebiyle Allah onun yüzünü yetmiş sene mesâfesi kadar cehennemden uzak tutar.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe gününün orucu hakkında ise şöyle buyurmuştur:
“Arefe gününün orucunun, (oruç tutan kimsenin) bir önceki sene ile bir sene sonraki senenin (küçük) günahlarına keffâret olmasını ümit ederim.
Fakat Arafat’ta bulunan yani hacceden kimsenin, Arefe günü oruç tutması müstehap değildir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arafat’ta oruçlu olarak vakfeye durmamış, aksine insanlar kendisinin oruçlu olmadığını görsünler diye bir kadeh süt içmiştir.

3. Hac ve umre yapmak.
Bu günlerde yapılan amellerin en fazîletlisi, hac ve umredir. Hac ve umrenin en fazîletli amel olduğuna delâlet eden birçok hadis vardır.
Nitekim bunlardan birisinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu iki umre keffâret olur. (günahları siler). Kabul olunan haccın karşılığı, ancak cennetir.”

4. Bu günlerde bol bol tekbir, tehlîl ve tahmîd getirmek.
Nitekim İbn-i Ömer’in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- yukarıda zikredilen rivâyetinde belirttiği gibi, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel işlenen bu on günden ecri daha büyük ve O’nun daha çok hoşuna giden başka bir gün yoktur. O halde, bu günlerde bol bol tehlil, tekbir ve tahmid getirin.
İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: “Abdullah b. Ömer ve Ebu Hureyre -Allah ikisinden de râzı olsun- Zilhicce’nin ilk on gününde çarşıya çıkıp yüksek sesle tekbir getirirler, insanlar da onlarla birlikte tekbir getirirlerdi.”
Yine, İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
“Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- bu günlerde Minâ’daki çadırında tekbir getirir, Hayf mescidinde bulunan ve onu işiten müslümanlarla birlikte çarşı ve pazardaki insanlar Mina tekbir sesleriyle inleyecek şekilde tekbir getirirlerdi.”
Abdullah b. Ömer, Minâ’da bu günlerin hepsinde, farz namazlardan sonra, yatağında, çadırında, meclisinde ve yolda tekbir getirirdi.
Ömer b. Hattab, oğlu Abdullah ve Ebu Hureyre’nin fiilleri gereği, bu günlerde açıktan ve yüksek sesle tekbir getirmek, müstehaptır.
Bizler müslümanlar olarak,günümüzde kaybolan ve terkedilen,hatta -üzülerek söylemek gerekirse- ilk müslümanların yaşadıklarının aksine, bazı salih kimselerin bile neredeyse unuttuğu bu sünneti, tekrar yaşatmamız gerekir.

BU GÜNLERDE GETİRİLEN TEKBİRİN SÖYLENİŞ ŞEKİLLERİ:
a). Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
b). Allahu Ekber , Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah, Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillâhil-Hamd.
c). Allahu Ekber, Allahu Ekber , Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah, Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillâhil-hamd.

5. Kurban bayramının birinci gününün fazîletli oluşu
Kurban bayramının birinci gününün fazîleti çok büyüktür. Birçok müslüman bu günün fazîletinden, şânının değerini bilmekten ve fazîletinin sayısız oluşundan habersizdir. Bâzı İslâm âlimleri bu günü, yılın tartışmasız en fazîletli günü hatta Arefe gününden bile üstün görmüşlerdir.
“Allah Tebâreke ve Teâlâ katında günlerin en büyüğü; kurban günüdür. Ondan sonra teşrik günlerinin başlangıcı ve cemreleri taşlamak için Minâ’da kalınmaya başlanılan gün olan onbirinci gündür.

Bâzı âlimlerde aşağıdaki sebeplerden dolayı Arefe gününün daha fazîletli olduğunu söylemişlerdir:
1. O günde tutulan oruç, iki senenin küçük günahlarına keffâret olur.
2. Allah Teâlâ, o günde kullarını cehennem azabından bağışladığı kadar başka bir günde bağışlamaz.
3. Allah Teâlâ’nın rahmet ve cömertliği, Arafat’ta bulunan kullarına yakın olur ve Allah Teâlâ, onlarla meleklerine karşı iftihar eder.
Fakat doğru olan görüş, yılın en fazîletli gününün kurban bayramının birinci günü olduğunu söyleyen birinci görüştür. Çünkü buna delâlet eden hadise aykırı başka bir hadis rivâyet olunmamıştır.
İster kurban bayramının birinci günü olsun, isterse Arefe günü en fazîletli gün olsun, müslümana düşen görev; hacı olsun, mukîm olsun, bu günlerin fazîletini idrak etmek ve eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir

 

 

Yorum ekle

Facebook Login

Üye Girişi

Mesaj Kutusu

Giriş yapmamışsınız.

Erbaa Namaz Vakitleri

İstatistikler

Kullanıcılar
5340
Makaleler
795
Makale Görünüm Sayısı
3204115

Sayfa Alt Bilgisi

Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.Copyright © 2022 Erbaalı İrfan Aydın Rights Reserved.